คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันท์นภัส จันทร์ไพร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : 0654915405
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธวัชชัย สิงห์ขรอาจ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา ชาติชำนิ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : 0638248853
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัญธิดา ครุธเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : 0661373051
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรณิการ์ คู่จันทึก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณณัฐ มณีรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนราวิชญ์ กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิศาข์ ปานิเสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -