คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ศรีสอาด
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร : 086 098 9363
ชื่อ-นามสกุล : พระครูมงคล ผาสุกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนพระสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติเมธ บุญอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร : 093 108 3442
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ เหรียญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายกิติชัย เจริญกฤติยาวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร : 092 725 5987
ชื่อ-นามสกุล : นางไข่ ทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081 983 4673
ชื่อ-นามสกุล : นายน้ำทิพย์ บุญปลูก
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081 348 8771
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์เดช จันทร์ไพร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081 654 2091
ชื่อ-นามสกุล : นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 092 792 5629