เกียรติบัตร/ผลงาน
โล่เชิดชูเกียรติ "โรงเรียนวัดหนองโพรง" มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3