ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกันพิเชฐษ์ มลิเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ปี
เบอร์โทรศัพท์ : 0927925629
อีเมล์ : kunpichet1409@gmail.com