ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดหนองโพรง 72
>รวมหนังสือราชการเกี่ยวกับระเบียบงานการเงินและพัสดุที่ควรรู้ 19
>รวมไฟล์งาน ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมและสมรรถนะตามหลักสูตร โรงเรียนวัดหนองโพรง 50
>ไฟล์งานปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 72
>รวมไฟล์งานเอกสารธุรการประจำชั้นเรียน โรงเรียนวัดหนองโพรง 62
>รวมเอกสารงานฝ่ายบุคคล โรงเรียนวัดหนองโพรง 50
>รวมเอกสารงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนวัดหนองโพรง 34
>รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 55
>เอกสารงานควบคุมภายใน โรงเรียนวัดหนองโพรง 33
>power point การนำเสนอเตรียมพร้อมเปิดเรียน ปีการศึกษา 25645 โรงเรียนวัดหนองโพรง 27
>กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองโพรง 21
>สรุปงานด้านต่างๆ เป็นไฟล์ ppt เพื่อใช้ในการนำเสนอโรงเรียนวัดหนองโพรง 30
>เอกสารจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหนองโพรง 14
>หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563 โรงเรียนวัดหนองโพรง 57
>แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2564-2567 โรงเรียนวัดหนองโพรง 51
>แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 43
>ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 46
>ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 38
>คำสั่งต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 66