ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แบบรายงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดหนองโพรง 58
>รวมหนังสือราชการเกี่ยวกับระเบียบงานการเงินและพัสดุที่ควรรู้ 18
>รวมไฟล์งาน ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมและสมรรถนะตามหลักสูตร โรงเรียนวัดหนองโพรง 47
>ไฟล์งานปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 70
>รวมไฟล์งานเอกสารธุรการประจำชั้นเรียน โรงเรียนวัดหนองโพรง 59
>รวมเอกสารงานฝ่ายบุคคล โรงเรียนวัดหนองโพรง 49
>รวมเอกสารงานการเงินและพัสดุ โรงเรียนวัดหนองโพรง 32
>รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 54
>เอกสารงานควบคุมภายใน โรงเรียนวัดหนองโพรง 32
>power point การนำเสนอเตรียมพร้อมเปิดเรียน ปีการศึกษา 25645 โรงเรียนวัดหนองโพรง 25
>กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดหนองโพรง 18
>สรุปงานด้านต่างๆ เป็นไฟล์ ppt เพื่อใช้ในการนำเสนอโรงเรียนวัดหนองโพรง 27
>เอกสารจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดหนองโพรง 13
>หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 2563 โรงเรียนวัดหนองโพรง 48
>แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2564-2567 โรงเรียนวัดหนองโพรง 38
>แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 36
>ปฏิทินวิชาการ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 44
>ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง 35
>คำสั่งต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 61