ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ( ข้อมูลสำรวจเมื่อ  ๒๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ระดับชั้น เพศ รวม ๓.๑  จำนวนนักเรียน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
๓.๒  มีนักเรียนที่มีภาวะ ทุพโภชนาการ ๔   คน
๓.๓  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม -  คน
๓.๔  จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)  ๒๐  คน
๓.๕  สัดส่วนครู :  นักเรียน  ๑ :  ๒๗
 
 
ชาย หญิง
อ.๒
อ.๓


๑๖
๑๕
รวม ๑๘ ๑๓ ๓๑
ป.๑ 
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖

๑๑
๑๔

๑๑
๑๔
๑๕


๑๕

๒๔
๑๕
๑๙
๒๔
๑๗
๒๑
รวม ๖๘ ๕๒ ๑๒๐
รวมทั้งหมด ๘๖ ๖๕ ๑๕๑