หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
                                                                                                 ส่วนที่  1
ความนำ
 
                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นแผนหรือแนวทาง หรือข้อกำหนดของการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองโพรงที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพที่สุจริต  ตลอดจนการรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน  ดังนั้นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ จึงประกอบด้วยสาระสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง  สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น  และสาระสำคัญที่โรงเรียนพัฒนาเพิ่มเติม  โดยจัดเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปีในระดับประถมศึกษา และกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดหนองโพรง ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน

            ภายในปี 2565 โรงเรียนวัดหนองโพรง มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พัฒนาคนดีสู่สังคม
 
พันธกิจโรงเรียน

          1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา          
          2.จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้
          3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                             
          4.ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี                             
          5.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม
เป้าประสงค์โรงเรียนวัดหนองโพรง
          1.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          2.สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน
          3.นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                 
          4.นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี                                         
          5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
   
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
                1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง  เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง และสังคม
                2. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
                3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
                4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
                5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้
                1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
                2.  ซื่อสัตย์สุจริต
                3.  มีวินัย
                4.  ใฝ่เรียนรู้
                5.  อยู่อย่างพอเพียง
                6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
                7.  รักความเป็นไทย
                8.  มีจิตสาธารณะ
 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  ตามนโยบายของ  คสช.

                1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
                3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
                4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
                5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
                6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
                7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
                8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
                9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
                11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
                12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

              สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ขึ้น และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย
               หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพื่อปลูกฝังและป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น โดยเริ่มปลูกฝังผู้เรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ มีสมรรถนะที่สำคัญ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี้
 
ระดับการศึกษา
                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 จัดการศึกษา ดังนี้
                ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
             
การจัดเวลาเรียน
                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้จัดเวลาเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยจัดให้เหมาะสมตามบริบท จุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของผู้เรียน ดังนี้
                1.  ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ 6 ชั่วโมง
                 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ดังนี้
              1.  โครงสร้างเวลาเรียน  เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดในภาพรวม เวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระที่เป็นเวลาเรียนพื้นฐาน  เวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม และเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำแนกแต่ละชั้นปี ในระดับประถมศึกษา ดังนี้
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
— กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160
     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120
     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์
 
 • ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม
 • หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
  การดำเนินชีวิตในสังคม
 • เศรษฐศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
80
40
 

 
40
80
40
 
 
 
40
80
40
 
 
 
40
120
40
 
 
 
80
120
40
 
 
 
80
 
120
40
 
 
 
80
 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80
    ศิลปะ 40 40 40 80 80 80
    การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80
    รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840
—รายวิชาเพิ่มเติม  
    การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40
รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40
— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 • กิจกรรมแนะแนว
40 40 40 40 40 40
 • กิจกรรมนักเรียน
 1. ลูกเสือ/เนตรนารี
 2. ชุมนุม*
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ **         
(10) (10) (10) (10) (10) (10)
รวมเวลา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 120 120 120 120 120 120
รวมเวลาทั้งหมด 1,000 ชั่วโมง 1,000  ชั่วโมง
                   
*กิจกรรมชุมนุมช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ได้แก่ ชุมนุมพับเหรียญโปรยทาน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ชุมนุมตัดผมเพื่อน้อง
**ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
 
 
๒. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี เป็นโครงสร้างที่แสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำแนกแต่ละชั้นปี ดังนี้
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง 
ระดับชั้นประถมศึกษา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  1
 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) (ชม./สัปดาห์)
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 840 21
ท  11101 ภาษาไทย 200 5
ค  11101 คณิตศาสตร์ 200 5
ว  11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3
ส  11101 สังคมศึกษา 40 1
ส  11102 ประวัติศาสตร์ 40 1
พ  11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1
ศ  11101 ศิลปะ 40 1
ง  11101 การงานอาชีพ 40 1
อ  11101 ภาษาอังกฤษ 120 3
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 40 1
ท 11201 การป้องกันการทุจริต 1 40 1
รหัสวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3
ก๑๑๙๐๑
 1. กิจกรรมแนะแนว
40 1
 
ก๑๑๙๐๒
ก๑๑๙๐๓
 1. กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ/เนตรนารี
 • ชุมนุมพับเหรียญโปรยทาน
(80)
40
40
(2)
1
1
ก๑๑๙๐๔
 1. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
(10) ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร้างหลักสูตร  1,000 25
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 200 5
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง 
ระดับชั้นประถมศึกษา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) (ชม./สัปดาห์)
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 840 21
ท  12101 ภาษาไทย 200 5
ค  12101 คณิตศาสตร์ 200 5
ว  12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3
ส  12101 สังคมศึกษา 40 1
ส  12102 ประวัติศาสตร์ 40 1
พ  12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1
ศ  12101 ศิลปะ 40 1
ง  12101 การงานอาชีพ 40 1
อ  12101 ภาษาอังกฤษ 120 3
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 40 1
ท 12201 การป้องกันการทุจริต 2 40 1
รหัสวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3
ก๑2๙๐๑
 1. กิจกรรมแนะแนว
40 1
 
ก๑2๙๐๒
ก๑2๙๐๓
 1. กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ/เนตรนารี
 • ชุมนุมพับเหรียญโปรยทาน
(80)
40
40
(2)
1
1
ก๑2๙๐๔
 1. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
(10) ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร้างหลักสูตร 1,000 25
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 200 5
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง 
ระดับชั้นประถมศึกษา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) (ชม./สัปดาห์)
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 840 21
ท  13101 ภาษาไทย 200 5
ค  13101 คณิตศาสตร์ 200 5
ว  13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3
ส  13101 สังคมศึกษา 40 1
ส  13102 ประวัติศาสตร์ 40 1
พ  13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1
ศ  13101 ศิลปะ 40 1
ง  13101 การงานอาชีพ 40 1
อ  13101 ภาษาอังกฤษ 120 3
รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม 40 1
ท 13201 การป้องกันการทุจริต 3 40 1
รหัสวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 3
ก๑3๙๐๑
 1. กิจกรรมแนะแนว
40 1
 
ก๑3๙๐๒
ก๑3๙๐๓
 1. กิจกรรมนักเรียน
 • ลูกเสือ/เนตรนารี
 • ชุมนุมพับเหรียญโปรยทาน
(80)
40
40
(2)
1
1
ก๑3๙๐๔
 1. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
(10) ผนวกในกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร้างหลักสูตร  1,000 25
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 200 5
 
 
 
 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพรง 
ระดับชั้นประถมศึกษา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน
(ชม./ปี) (ชม./สัปดาห์)
รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 840 21
ท  14101 ภาษาไทย 160 4
ค  14101 คณิตศาสตร์ 160 4
ว  14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 3
ส  14101 สังคมศึกษา 80 2
ส  14102 ประวัติศาสตร์ 40 1
พ  14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2