พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

 
พันธกิจโรงเรียนวัดหนองโพรง

          1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา           
          2.จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้
          3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                        
          4.ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี                                       
          5.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม

 
เป้าประสงค์โรงเรียนวัดหนองโพรง
          1.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
          2.สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน
          3.นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                  
          4.นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี                                                    
          5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข