วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดหนองโพรง
 
          ภายในปี 2565 โรงเรียนวัดหนองโพรง มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พัฒนาคนดีสู่สังคม
 

ปรัชญาโรงเรียน

         “ปญฺญาว ธเนน  เสยฺโย” ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์