ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
1. สภาพทั่วไป

           ที่ตั้ง โรงเรียนวัดหนองโพรง ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 3 วัดหนองโพรง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 รหัสไปรษณีย์  25140   
           ประวัติ โรงเรียนวัดหนองโพรง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2482 ตั้งอยู่หมู่ที่  3
 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เปิดทำการสอนตั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4 โดยใช้ศาลาวัดหนองโพรงเป็นที่จัดการเรียนการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรกในบริเวณวัดหนองโพรง เมื่อวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2509 เป็นอาคารแบบ ป.1 ก. หลังคามุงสังกะสี แต่ยังไม่มีฝา ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 27 เมตร โดยคณะครูและประชาชนร่วมกันสร้างจำนวน 3 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2509 เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3  มกราคม พ.ศ.2511 
          ในปี พ.ศ. 2527 ได้ขออนุญาตเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีนี้ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
          ปัจจุบันเปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง              ส้วม 3 หลัง 
          การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิถึงโรงเรียนโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะทาง 5  กิโลเมตร ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  ประมาณ  28  กิโลเมตร
          การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 152 คน  เป็นนักเรียนชาย 78 คน นักเรียนหญิง 74 คน


2.  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         ระดับปฐมวัย                  “ยิ้มง่าย ไหว้สวย”
         ระดับประถมศึกษา         “วิชาการเด่น  เน้นคุณธรรม”
 

3.  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

                    “สถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข ”

4.  คำขวัญ

                    “ขยันเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม”

5.  ปรัชญาโรงเรียน

                    “ปญฺญาว ธเนน  เสยฺโย” ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

6.  สีประจำโรงเรียน

                    “ชมพู ขาว”